RGPD - Cookies
Ciencia y Tecnología

@Concellotui convoca varios procesos selectivos de persoal

Concello de TuiO Concello de Tui convoca tres procesos selectivos para a contratación temporal dun traballador/a social, e para a formación de dúas listas para a provisión interina dun técnico de administración xeral e dun arquitecto técnico.

Así ata o 29 de marzo teñen de prazo os interesados para presentar a solicitude para participar no proceso para a cubrir unha praza de traballador/a social con carácter temporal por un período máximo de 12 meses. Os aspirantes deben estar en posesión do título de diplomado ou graduado en Traballo Social.

Por outra parte ata o 26 deste mes de marzo está aberto o prazo para presentar as instancias para participar nos procesos selectivos para a formación de dúas listas para a provisión interina de prazas de arquitecto técnico e de técnico da administración xeral.

Segundo se recolle nas bases destes dous procesos o persoal da lista poderá ser nomeado funcionario interino para o desempeño de funcións propias de funcionarios de carreira se existisen prazas vacantes e non fose posible a súa cobertura por funcionarios de carreira, ou se fose necesaria a substitución transitoria dos titulares, para a execución de programas de carácter temporal, ou cando o exceso ou acumulación de tarefas así o esixan.

A lista froito deste proceso selectivo estará en vigor ata que se realice un novo proceso selectivo, ou como moito durante tres anos.

Para a praza de arquitecto técnico os aspirantes deben estar en posesión da titulación de arquitecto técnico ou graduado en arquitectura técnica. Para a praza dun técnico da administración xeral os candidatos deben ser licenciados ou graduados en Dereito, Ciencias Políticas, Económicas, Empresariais ou equivalente.

As bases completas destas convocatorias poden consultarse no taboleiro de anuncios do Concello de Tui ou na web www.concellotui.org. As instancias poden presentarse no Rexistro de Entrada do Concello de Tui.

También te puede interesar