RGPD - Cookies
Comarcas

O mécores, día 28, procederase ao desaloxo do material da pirotecnia de Baldráns

A decisión da Alcaldía de Tui faise efectiva logo de que no auto do Xulgado do Contencioso Administrativo nº1 de Pontevedra recibido no Concello se dea un prazo improrrogable dun mes para proceder á execución total e completa da sentenza, mediante o desaloxo e baleirado das instalacións, e a súa posterior demolición.

Este martes o alcalde de Tui asinou un decreto no que ordena que se requira ao redactor do Proxecto de Demolición da Pirotecnia La Gallega en Baldráns a que de maneira urxente presente, o mércores 28, o proxecto de demolición da totalidade das edificacións existentes.

Do mesmo xeito no decreto se ordena dar traslado do auto do xulgado tanto á Subdelegación do Goberno como á unidade de Intervención de Armas da Garda Civil para que procedan segundo o recollido no documento emitido polo xuíz.

Fíxase o próximo mércores, 28 de novembro, ás 9  para entrar nas instalacións da Pirotecnia para realizar o desaloxo do material. Para iso notifícase á propiedade a que nesa data debe abrir voluntariamente a instalación. En caso contrario a Policía Local de forma coordinada cos TEDAX e coa Intervención de Armas da Garda Civil procederá a desprecintar as instalacións, entrará realizará o traslado e eliminación de todo o material pirotécnico e explosivo que se atope no interior.

Unha vez completado o desaloxo iniciarase a demolición completa das instalacións, conforme ao proxecto encargado, para o que no decreto da Alcaldía se ordena ao departamento de Contratación para que dada a “urxencia, gravidade e premura da situación conforme ao artigo 120.a da Lei 9/2017 de Contratos do Sector Público” formalice o contrato coa empresa Demoliciones y Desamiantados de Galicia SL para que realice estes traballos de forma inmediata

También te puede interesar