RGPD - Cookies
Cultura

De feito, hay 3.000 parellas

parejaDous anos despois da entrada en funcionamento do Rexistro de Parellas de Feito de Galicia, xa son 3.045 as parellas inscritas neste ente adscrito á Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza. Segundo os datos ofrecidos polas catro delegacións territoriais da Consellería de Presidencia, desde que este servizo comezou a funcionar, o 28 de xaneiro de 2008, o maior número de inscritos deuse na provincia da Coruña, con 1.301 inscritos; seguida de Pontevedra (1.130), Ourense (391) e Lugo (233). A inscrición das parellas é totalmente gratuíta, voluntaria e ten carácter constitutivo.

O decreto polo que se crea e regula o Rexistro considera parellas de feito “as unións de dúas persoas maiores de idade, capaces e que convivan coa vocación de permanencia nunha relación de afectividade análoga á conxugal e que a inscriban no Rexistro de Parellas de Feito de Galicia, expresando a súa vontade de equiparar os seus afectos aos do matrimonio, tal e como se establece na Lei de Dereito Civil de Galicia.

Desta maneira, a constitución da parella de feito só se entenderá efectuada a partir da súa inscrición no Rexistro de Parellas de Feito de Galicia e os rexistros municipais deben comunicarlle as inscricións, as cancelacións e as modificacións, previo consentimento dos integrantes da parella.

 

Requisitos para a inscrición

Para inscribirse como parella de feito é necesario realizar a solicitude e presentar, nese intre, a documentación acreditativa do cumprimento dos seguintes requisitos: ser maior de idade, non ter relación de parentesco por consanguinidade ou adopción nin en liña recta nin colateralmente ata o terceiro grao, manifestar a vontade de constitución de parella de feito, non estar ligados por matrimonio nin formar parella de feito formalizada con outra persoa, non estar incapacitados xudicialmente para rexer a súa persoa, que un dos membros da parella teña a veciñanza civil galega e acreditar o empadroamento dos membros no mesmo domicilio dalgún municipio galego.

 

Polo tanto, a solicitude debe ir acompañada pola fotocopia compulsada do DNI ou do documento equivalente –no caso de non ter nacionalidade española- de cada un dos membros da parella de feito, polo certificado de empadroamento dos membros nalgún municipio galego, pola certificación do Rexistro civil ou equivalente sobre o estado civil de cada un e pola fotocopia compulsada do libro de familia nos casos nos que houbese fillos comúns ou dalgún dos membros da parella. Ademais, de ser o caso, hai que presentar a sentenza xudicial de divorcio ou de nulidade ou o certificado literal de matrimonio no que conste algún destes extremos.

 

A inscrición resolverase –practicarase ou denegarase- no prazo de tres meses a partir da data de entrada da mesma no Rexistro. As solicitudes de inscrición, cancelación, incorporación ou modificación de pacto e de certificación que se formulen ante o Rexistro deberán reunir os requisitos xerais do réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común.

 

Cancelación e modificación

A cancelación da inscrición como parella de feito poderá ser solicitada por escrito de forma conxunta ou individualmente. Neste último suposto deberá acreditarse a comunicación fidedigna á outra parte. Unha parella de feito quedará extinguida cando faleza un dos compoñentes ou cando os membros contraian matrimonio.

 

 

También te puede interesar