Destacados

Para ser porteiro de discoteca haberá que ter máis que músculos

Para ser porteriro haberá que tern máis que músculos
Para ser porteriro haberá que tern máis que músculos

A Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza ultima o borrador dun decreto que regulará a actividade de control de acceso a espectáculos públicos e actividades recreativas e que tamén regula os criterios da habilitación e as funcións dos porteiros destes locais.

Actualmente en Galicia, en materia de controladores de acceso, continúa vixente un decreto de 1982 polo que se aproba o Regulamento xeral de policía de espectáculos públicos e actividades recreativas, que só fai unha referencia xenérica á posibilidade de que os porteiros impidan a entrada ou permanencia dos menores de dezaseis anos en determinados establecementos ou espectáculos públicos.

A Xunta considera que a actividade de control de acceso a establecementos de espectáculos públicos e actividades recreativas debe exercerse en condicións de máximo respecto e garantía para os clientes, de tal xeito que en todo momento queden salvagardados os seus dereitos como usuarios e garantido o libre acceso en condicións de igualdade e non discriminacións.

Para acadar esta finalidade, é requisito básico que o persoal encargado de controlar o acceso conte coa capacitación, formación e habilitación precisas para desenvolver as súas tarefas no respecto aos dereitos e garantías expostos.

Co decreto, o Goberno galego pretende superar a inseguridade xurídica que xera o baleiro normativo actual. Ao tempo, dá resposta ás reivindicacións que manteñen os representantes dos sectores implicados, sobre a urxente ordenación dos requisitos de capacitación e funcións dos encargados destas tarefas cara a acadar a súa profesionalización, ademais de que se trata dunha regulación demandada polos cidadáns como garantía dunha adecuada prestación de servizos de calidade.

Entre outras disposicións, o decreto determinará os suxeitos responsables da actividade de control de acceso e regulará as súas funcións e requisitos, facendo fincapé en que dispoña dunha habilitación, coa finalidade de garantir o axeitado desempeño do seu labor.

También te puede interesar